Regulamin Biura Gdańsk

POLITYKA RODO

Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Biuro Tłumaczeń B&S Stefan Świętochowski (dalej zwana: Biurem Tłumaczeń B&S Gdańsk), ul. Grunwaldzka 102 p. 18, 80-244 Gdańsk, ste@translator.pl, tel. 530 313 717, NIP 5861118591, REGON 192848184;

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania wyceny i/lub realizacji zlecenia tłumaczenia na podstawie artykułu 6 ust 1 pkt a);

3) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania wyceny i/lub realizacji zlecenia tłumaczenia;

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do opracowania zapytania lub realizacji zlecenia lub ustania roszczeń z tytułu zlecenia;

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem;

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016;

7) Administrator będzie dokładał szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu przez klientów; administrator z należytą starannością będzie dobierał i stosował odpowiednie środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzania danych, a w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

8) W sprawie ochrony danych mogą Państwo skontaktować się z administratorem danych pod adresem podanym w punkcie 1) powyżej.

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TŁUMACZENIA

Firma Biuro Tłumaczeń B&S Gdańsk zapewnia rzetelne, profesjonalne i terminowe tłumaczenie tekstów ogólnych, urzędowych i specjalistycznych pomiędzy wieloma językami. Oferujemy tłumaczenia pisemne i ustne, zwykłe i wierzytelne, tj. poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Dysponujemy doświadczonym zespołem tłumaczy. Każdy tekst przekazany nam w ramach zapytania i/lub zlecenia oraz każdą treść tłumaczenia ustnego traktujemy jako poufne. Wszyscy nasi tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej. Wszelkie dane osobowe uzyskane przez nas w związku z zapytaniem i/lub realizacją zlecenia podlegają zasadom RODO, zgodnie z naszą Polityką RODO.

Ogólne zasady przyjmowania i realizacji zleceń:

1. Firma Biuro Tłumaczeń B&S Gdańsk sprzedaje wyłącznie usługi związane z tłumaczeniami. Zlecenia można składać osobiście w biurze, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną, a także poprzez narzędzie Kalkulatora.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – zwrot taki nastąpi najpóźniej trzeciego dnia od dnia uznania rachunku bankowego firmy Biuro Tłumaczeń B&S Gdańsk.

2. Można uzyskać automatyczną wycenę korzystając z narzędzia Kalkulatora na naszej stronie www.translator.pl. Jeżeli wycena dokonana przez tłumacza różni się od wyceny automatycznej, obowiązuje wycena tłumacza. Jeżeli Klient nie zaakceptuje wyceny tłumacza, wówczas otrzyma zwrot ewentualnie wcześniej wpłaconych środków (wynikających z wyceny automatycznej) najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

3. W wypadku zlecenia złożonego i opłaconego poza siedzibą firmy Biuro Tłumaczeń B&S Gdańsk, ze względu na specyficzny charakter usługi tłumaczenia, wykonywanej indywidualnie na zamówienie Klienta, ma miejsce wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w myśl art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (t. j. Dz.U.2020.0.287 – Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, w aktualnie obowiązującym brzmieniu).

4. W razie wycofania zlecenia po dniu jego złożenia, Klient obowiązany jest zapłacić proporcjonalnie za część zlecenia tłumaczenia zrealizowaną do chwili zgłoszenia wycofania. Takie zgłoszenie musi nastąpić na piśmie, z dopuszczeniem przesłania pocztą elektroniczną.

5. Jeżeli Klient wymaga ściśle określonej terminologii, powinien przedstawić odnośne fachowe słownictwo i/lub umożliwić konsultacje ze swoim przedstawicielem.

6. Reklamacje przyjmujemy w ciągu 30 dni od wydania tłumaczenia, a w uzasadnionych przypadkach także dłużej. Jeżeli Klient i firma Biuro Tłumaczeń B&S Gdańsk nie dojdą do porozumienia co do sposobu załatwienia sprawy reklamacji, Klient złoży reklamację na piśmie i skorzysta z ubezpieczenia OC firmy Biuro Tłumaczeń B&S Gdańsk.

7. Firma Biuro Tłumaczeń B&S Gdańsk nie odpowiada za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej, zakłóceniami działania poczty elektronicznej lub wydłużeniem terminu dostarczenia tłumaczenia przez pocztę lub kuriera.

8. Ogólna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika
z przepisów kodeksu cywilnego.